Alkotmánybírósági határozatok

Az új médiatörvényeket érintő AB döntések

21/2012 (IV.17.) AB határozat az Alaptörvény IX) cikk (2) és (3) bekezdése értelmezésére irányuló indítványról - a Kormány azon indítványának elutasítása, mely arra irányult, hogy az Alkotmánybíróság értelmezze az Alaptörvény IX. cikkének a sajtó szabadságára és sokszínűségére valamint a szabad tájékoztatás feltételeire és az ezt szabályozó sarkalatos törvényre vonatkozó rendelkezéseit

 165/2011. (XII.20.) AB határozat -alkotmányellenesek az Smtv-nek az írott sajtó tartalomszabályozására, az újságírók forrásvédelmére, az Mttv-nek az adatszolgáltatási kötelezettségre valamint a Média- és Hírközlési Biztosra vonatkozó rendelkezései

 

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt érintő AB döntések

71/2009. (VI. 30.) AB határozat – alkotmányellenes a műsorszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli megújítására vonatkozóan 2008. december 8-án elfogadott Rttv. módosítás (előzetes normakontroll)

57/2009. (V. 20.) AB határozat – alkotmányellenes mulasztás, hogy a delegáló szervezetek ORTT általi nyilvántartásba vételét az Rttv. nem nyilvánította közigazgatási hatósági eljárásnak

37/2008. (IV. 8.) AB határozat – alkotmányellenes mulasztás a műsorszolgáltatási díj mértékének megállapításakor irányadó szempontok hiánya az Rttv-ben

46/2007. (VI. 27.) AB határozat – alkotmányellenes mulasztások kimondása a műsorszolgáltatási jogosultságra  vonatkozó pályáztatásra vonatkozó Rttv. szabályoknál

20/2007. (III. 29.) AB határozat – parlamenti közvetítésekkel kapcsolatos indítványok elutasítása

1/2007. (I. 18.) AB határozat – alkotmányos követelmény megállapítása a tájékoztatás kiegyensúlyozottságával kapcsolatban

2/2005. (II. 10.) AB határozat – vételkörzet - ORTT határozat megsemmisítése, az Rttv. 115.§ (4) bekezdésre vonatkozó indítvány elutasítása

1/2005. (II. 4.) AB határozat – Rttv. 53.§ (4) bek –az ORTT, az Alap és a Közalapítványok kincstári számlavezetési szabályai

16/2004. (V. 14.) AB határozat – az Rttv. 84.§ (2) és a költségvetési tv-nek az MTV finanszírozására vonatkozó szabályait támadó indítvány elutasítása

60/2003. (XI. 26.) AB határozat – mulasztásos alkotmánysértés a politikai  hirdetéseknek a műsorszolgáltatók által a választási  kampány időtartama alatt történő közlésével kapcsolatban

31/2003. (VI. 4.) AB határozat – az ügynöktörvény főszerkesztőket, szerkesztőket stb. érintő vonatkozásai 

9/2003. (IV. 3.) AB határozat – az Rttv. 119.§ (4)-re vonatkozó indítvány elutasítva benne (hadirokkantak, hadiözvegyek által fizetendő üzemben tartási díj)

22/1999. (VI. 30.) AB határozat - alkotmányos követelmény,hogy nem vehetők számításba  sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon azok az elnökségi tagok, akiket olyan képviselőcsoport javaslatára választott az Országgyűlés, amely képviselőcsoport időközben megszűnt

710/B/1998 AB végzés  - eljárás megszüntetése az Rttv. sportközvetítésekre vonatkozó szabályai vonatkozásában

761/B/2000 AB végzés - eljárás megszüntetése az Rttv. 52.§ (1) bek. vonatkozásában

535/E/2009 AB végzés – kuratóriumi tagoknál kormánypárti-ellenzéki kategóriák meghatározására irányuló indítvány elutasítása

972/B/2008 AB határozat – kuratóriumi tagok jelölésére vonatkozó Rttv. szabályokat támadó indítvány elutasítása

483/B/2006 AB határozat –a reklámidő egyes Rttv-beli szabályait támadó indítvány elutasítása

1123/B/2005 AB határozat – az Rttv. műsorszámok kategóriába sorolására vonatkozó szabályait támadó indítvány elutasítása

946/C/2005 AB végzés –kábeltelevíziók vételkörzetére vonatkozó szabályt támadó indítvány visszautasítása

1006/B/2001 AB határozat – indítvány elutasítása az Rttv. 3.§ (2)-(3) bekezdésben szereplő “gyűlöletbeszéd”- tilalom ügyében

196/B/2001 AB végzés – eljárás megszüntetési Rttv. egyes tulajdonosi korlátai ügyében, mert hatályon kívül helyezték a vonatkozó szabályt

237/E/2000 AB határozat – indítvány elutasítása kuratóriumok törvényességi felügyelete ügyében 

538/B/1997 AB határozat – indítvány elutasítása a kuratóriumi tagok lehetséges sorsolása ügyében

 

A véleménynyilvánítási joggal illetve a sajtószabadsággal összefüggő AB döntések (Alk. 61.§)

4/2013. (II.21.) AB határozat - A Btk. 269/B.§ megsemmisítéséről - önkényuralmi jelképek

23/2010. (III. 4.) AB határozat – gazdasági reklámtevékenység

95/2008. (VII. 3.) AB határozat – Btk módosítás – gyűlöletbeszéd alkotmányellenessége

6/2007. (II. 27.) AB határozat – kampánycsend

20/2006. (V. 31.) AB határozat – háború idején riasztó hír terjesztése

28/2005. (VII. 14.) AB határozat - alkotmányos követelmény a kellő idő a jogszabály kihirdetésétől a hatálybalépéséig a felkészülésre

34/2004. (IX. 28.) AB határozat – közszereplő rágalmazása

18/2004. (V. 25.) AB határozat – Btk. mód. gyűlöletre izgatás

12/2004. (IV. 7.) AB határozat – mulasztásos alkotmánysértés közérdekű adat megismerésének lehetővé tétele kérdésében

39/2002. (IX. 25.) AB határozat - kampánycsend

57/2001. (XII. 5.) AB határozat – válaszadás jogának alkotmányellenessége (Lex Répássy)

13/2001. (V. 14.) AB határozat – elítélt nyilatkozata a sajtóban

37/2000. (X. 31.) AB határozat – dohányáruk reklámozása

18/2000. (VI. 6.) AB határozat – Btk 270 rémhírterjesztés alkotmányellenessége

14/2000. (V. 12.) AB határozat – önkényuralmi jelképekre vonatkozó Btk szabály alkotmányellenességére irányuló indítvány elutasítása 

13/2000. (V. 12.) AB határozat – Btk nemzeti jelkép megsértésére vonatkozó szabály alkotmányellenességére irányuló indítvány elutasítása

12/1999. (V. 21.) AB határozat – Btk. uszítás tényállásából a „gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény” elkövetési mód alkotmányellenes

47/1997. (X. 3.) AB határozat – MTI-ről szóló minisztertanácsi határozat alkotmányellenessége

20/1997. (III. 19.) AB határozat – sajtótörvényben alkotmányellenes a sajtótermék betiltása személyiségi jogsérelemre tekintettel, ha az érintett azt nem kéri

24/1996. (VI. 25.) AB határozat –  művészeti alkotások elidegenítés előtti bírálata alkotmányellenes

61/1995. (X. 6.) AB határozat - MTI-ről szóló minisztertanácsi határozat alkotmányellenessége (eljárás felfüggesztése)

60/1994. (XII. 24.) AB határozat – ügynöktörvény: politikai közszereplők adatai közérdekű adatok

36/1994. (VI. 24.) AB határozat – a szabad véleménynyilvánítás köre a közhatalmat gyakorló személyek valamint a  közszereplő politikusok esetében

34/1994. (VI. 24.) AB határozat - közgyűjteményekben folytatható kutatások

48/1993. (VII. 2.) AB határozat - stúdióengedélyek és frekvenciák elosztására irányuló szabályozás

17/1993. (III. 19.) AB határozat - a meghozandó médiatörvény hatálybalépéséig meghosszabbítja a 1047/1974. (IX.18.) MT határozat alkotmányellenes 6. pontjának hatályát

64/1992. (XII. 11.) AB határozat – MTV és MR külön költségvetési fejezete megszűnik és az előirányzat a Miniszterelnökség alá kerül – az indítvány visszautasítása formai okokból

37/1992. (VI. 10.) AB határozat – alkotmányellenes az 1047/1974.( IX. 18. )MT határozat 6. pontja (közszolgálati rádió és televízió elnökének kinevezése)

36/1992. (VI. 10.) AB határozat – a szabad véleménynyilvánítási jog korlátai

30/1992. (V. 26.) AB határozat - ebben a határozatban mondja ki az AB, hogy „a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen "anyajoga" többféle szabadságjognak, az un. "kommunikációs" alapjogoknak”

 

Egyéb, médiát érintő AB határozatok:

IV/5/2013. sz. AB határozat a kommentekről - visszautasítja az alkotmányjogi panaszt, indokolásában megállapítva, hogy  az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az indítványozó akkor is felel, ha nem volt tudomása a jogsértő tartalomról, vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította.

31/1995. (V. 25.) AB határozat – a Bokros-csomagban az MTV-t érintő 1000 fős létszámleépítés elrendelése alkotmányellenes

47/1994. (X. 21.) AB határozat – alkotmányellenes az MR és az MTV költségvetési előirányzatának a Miniszterelnökség fejezetében való elhelyezése

48/1991. (IX. 26.) AB határozat – köztársasági elnök kinevezési jogának gyakorlása

6/B/1993 AB végzés – a Magyar Televízió előfizetési díja nem alkotmányellenes (elutasítás)

1169/B/1993 AB végzés – televízió előfizetési díj beszedése (visszautasítás)

890/B/2003 AB végzés – a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária  Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatása (visszautasítás)